UGOVOR O PRODAJI ROBE ZAKLJUČEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA PRODAVCA

 

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

  1. IVAN ŠILJKOVIĆ PR INTERNET PRODAVNICA KIDDY JOY NOVI BEOGRAD, ul. Mileve Marić Ajnštajn br.36, lokal br.2, matični broj 63278009, PIB 108187820 (dalje: Prodavac) i
  2. _______________ iz _______________, ul. _______________, br. _____(dalje: Kupac“)

 

Predmet ugovora

Član 1

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: Roba).

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu.

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji izvan poslovnih prostorija u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen izvan poslovnih prostorija Prodavca u kojima on obavlja svoju delatnost.

 

Pretpostavke za zaključenje ugovora

Član 2

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na srpskom jeziku jeziku i pismu obavestio o:

1) osnovnim obeležjima Robe;

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, kao i adresi na kojoj posluje i adresi elektronske pošte, na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;

3) prodajnoj ceni, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;

7) dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;

8) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;

9) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa Zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;

10) podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora;

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Član 3

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora putem web-sajta Prodavca, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora da u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:

- naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;

- način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca.

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.

 

Izuzeci od prava na raskid ugovora

Član 4

Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sledećim slučajevima:

1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;

2) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

3) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

4) ukoliko Roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je Kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao ili je oštetio, kao i ukoliko proizvod ne bude vraćen u kompletnom originalnom pakovanju.

 

Obaveza isporuke robe

Član 5

Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno.

Isporuka robe izvršiće se na adresu koju odredi Kupac Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio.

Troškove isporuke snosi Kupac

 

Saobraznost robe i nedostaci

Član 6

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je, u skladu sa ovim Zakonom, ugovoreno drugačije.

 

Isplata cene

Član 7

Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ dinara, u gotovini po pouzeću ili na račun broj: _______________ u roku od _____ dana od dana prihvata porudžbine od strane Prodavca.

 

Propuštanje preuzimanja robe

Član 8

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

 

Vansudsko rešavanje sporova

Član 9

U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.

 

PRODAVAC                                                                                                   KUPAC

_______________                                                                                          _______________